Tvrtka: AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Poreč
Skraćeni naziv: AGROLAGUNA d.d.
Sjedište i adresa: Poreč, Mate Vlašića 34
OIB 84196188473
Matični broj: 3050939
Matični broj subjekta: 040003761
Registarski sud: Trgovački sud u Pazinu
Temeljni kapital društva: 146.217.500,00 kn
Ukupan broj dionica: 58.487
Nominalna vrijednost dionica: 2,500.00 kn
Tvrtka i sjedište banke: Žiro račun IBAN br. HR2923400091100016664 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50
Uprava: Vlado Čondić Galiničić – Direktor